บริการของเรา

Our Service

บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

Accounting and tax services

 • วางแผนภาษีอากร (Tax Planning) เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริการรับจัดทำบัญชี และภาษีอากรตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร
 • ตรวจสอบงบการเงิน และตรวจพิเศษ (Due Diligence)
 • ออกแบบและวางระบบงานทางด้านบัญชี
 • วางระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบบัญชี
 • Tax Planning for the tax benefit as required by law
 • Accounting and tax services according to accounting standards and the Revenue Code
 • Audit financial statement and Special audit (Due Diligence).
 • Design the accounting system
 • Design system of internal control and internal audit.
 • Audit

  บริการด้านการเงิน

  Financial services

  • วางระบบบริหารการเงินในกิจการ
  • จัดทำแผนธุรกิจเพื่อระดมทุน
  • วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ
  • ขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
  • เจรจาและปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน
  • ปรับโครงสร้างกิจการ
  • Financial management systems in the business
  • Prepare business plan to raise capital
  • Analysis of the project feasibility
  • Obtain financing from financial institutions
  • Negotiations and debt restructuring with financial institutions.
  • Business restructuring

   บริการด้านกฎหมายและจดทะเบียน

   Legal services and business registration

   • ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป
   • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
   • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
   • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   • บริการจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด, และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
   • บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร และแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
   • General legal counsel
   • Partnership Law
   • International trade law
   • Civil and Commercial Code
   • Registered company, limited partnership, and change
   • Registered the copyright, trademark

    บริการด้านฝึกอบรมและงานหนังสือ

    Services, training and books

    • ฝึกอบรมและสัมมนาทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร คอมพิวเตอร์ การตลาด กฎหมายธุรกิจ ฯลฯ
    • บริการจัดฝึกอบรมภายในกิจการ In-house Training
    • ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารองค์กร ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานต่าง ๆ
    • ผลิตหนังสือวิชาประยุกต์ ทางด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และอื่น ๆ
    • Training and seminars in accounting, finance, taxation, marketing, business law, etc
    • In-house Training
    • Management consulting and development of various systems.
    • Produce a book of applications for accounting, finance, taxation and others.

     NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

     WE CAN HELP YOU

     เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

     We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

     Related Site :

     บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

     149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
     โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
     แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
     Email : info@msgconsultant.com