เสนองานที่ปรึกษา

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อใช้กำหนดขอบเขตงานนำเสนอ

 • * ชื่อบริษัท :
 • * ที่อยู่ :
 • * ชื่อผู้ติดต่อ :
 • * ตำแหน่ง :
 • * โทรศัพท์ :
 • * อีเมล์ :

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

 • 1. ธุรกิจหลัก :
 • 2. ข้อมูลเกี่ยวกับ :
 • ธุรกิจที่ดำเนินการ :
 • 3. ทุนจดทะเบียน :ล้านบาท
 • ชำระเต็มมูลค่า / เรียกชำระ :% ของทุนจดทะเบียน
 • 4. ผู้มีอำนาจลงนาม :
 • 5. จำนวน สาขา : แห่ง
 • ประกอบด้วย :
 • 6. รายได้ :
 • ในประเทศ : บาท
 • ต่างประเทศ : บาท

ปัญหาที่เกิดในกิจการ(Problem occur)

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

งานที่ต้องการรับบริการ :

จัดทำ แผนธุรกิจ เพื่อระดมทุน
จัดทำ บัญชี และภาษีอากร ทุกประเภท
จัดทำ แผนการปรับโครงสร้างหนี้
จัดทำ บัญชี และตรวจสอบภาษีทุกประเภท
ปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อระดมทุนในตลาดฯ
จัดทำ บัญชี
ตรวจสอบบัญชี ประจำปี
วางระบบบัญชี และตรวจสอบภายใน
จดทะเบียน แก้ไข เปลี่ยนแปลง บริษัท
จัดอบรม บัญชี ภาษีอากร ภายในกิจการ

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com