การนำใบกำกับภาษีซื้อมาใช้ภายใน 6 เดือน

ในอดีตที่ผ่านมาบัญชีส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า  การนำใบกำกับภาษีซื้อมาใช้เครดิตได้ 6 เดือนจะนับเดือนตามที่ออกใบกำกับภาษีซื้อ   แต่เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องค่ะ   ซึ่งความเป็นจริงแล้วจะต้องนับเดือนถัดไปจากเดือนที่ระบุตามใบกำกับภาษี 

 

อ้างอิงประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 4) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีภาษีซื้อที่มิได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษี เพราะมีเหตุจำเป็นให้มีสิทธินำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 76 )


 ตัวอย่าง เช่น  การนำใบกำกับภาษีซื้อมาใช้ภายใน 6 เดือน มีหลักเกณฑ์นับจำนวนเดือนอย่างไร

 

           การนำใบกำกับภาษีซื้อไปใช้ในเดือนอื่นซึ่งมิใช่เดือนที่ออกใบกำกับภาษี ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กำหนดไว้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยผ่อนผันให้นำไปหักในเดือนภาษีหลังจากเดือนที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษีได้ แต่ต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี เช่น

 

-          ใบกำกับภาษีออกในเดือน พฤษภาคม 2554

-          มีสิทธินำไปใช้เครดิตภาษีได้ภายใน 6 เดือน

-          ให้นับเดือนภาษี มิถุนายน 2554 เป็นเดือนที่ 1 เดือนภาษี พฤศจิกายน 2554 เป็นเดือนที่ 6

-        หมายความว่า ใบกำกับภาษีซื้อใบนี้สามารถนำมาใช้ได้ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือน พฤศจิกายน 2554)

 

           ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อยค่ะ

 

ทีมงานนายภาษี

                                                                           แก้วกลางดง


NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com