ประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมอมรมในหลักสูตรต่างๆ

  • ความน่าสนใจของหลักสูตร
  • จำนวนชั่วโมงบัญชีที่ได้รับ
  • วันเวลาในการฝึกอบรม
  • วิทยากรเป็นที่รู้จัก
  • สถานที่อบรมใกล้บ้าน
  • อัตราค่าฝึกอบรมสัมมนา