บริการของเรา

          MSG บริษัทที่ปรึกษาของไทยจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการด้านการวางระบบการบริหารงาน การวางระบบทางด้านบัญชี การวางแผนภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่ให้ความใส่ใจในระบบการบริหารงาน ที่เป็นส่วนสำคัญในการบริหารธุรกิจ

          MSG มีเป้าหมาย และนโยบายที่จะเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ทั้งด้าน การเงิน บัญชี, ภาษีอากร, กฎหมาย, และอื่นๆ ในรูปแบบของ One Stop Service เพื่อตอบสนองให้กับนักธุรกิจสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ ตามนโยบายของ MSG คือ Total Business Consultant

บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

 • วางแผนภาษีอากร (Tax Planning) เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริการรับจัดทำบัญชี และภาษีอากรตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร
 • ตรวจสอบงบการเงิน และตรวจพิเศษ (Due Diligence)
 • ออกแบบและวางระบบงานทางด้านบัญชี
 • วางระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบบัญชี

บริการด้านการเงิน

 • วางระบบบริหารการเงินในกิจการ
 • จัดทำแผนธุรกิจเพื่อระดมทุน
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ
 • ขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
 • เจรจาและปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน
 • ปรับโครงสร้างกิจการ

บริการด้านกฎหมายและจดทะเบียน

 • ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป
 • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • บริการจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด, และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • บริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า

บริการด้านฝึกอบรมและงานหนังสือ

 • ฝึกอบรมและสัมมนาทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร คอมพิวเตอร์ การตลาด กฎหมายธุรกิจ ฯลฯ
 • บริการจัดฝึกอบรมภายในกิจการ In-house Training
 • ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารองค์กร ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานต่าง ๆ
 • ผลิตหนังสือวิชาประยุกต์ ทางด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และอื่น ๆ

          ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คุณลออ โชติชุม โทร. 02-803-6820 หรือมาเยี่ยมเยียนสำนักงานของเราได้