แบบฟอร์มรับสมัครงาน

หากท่านสนใจร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของเรา และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านที่ปรึกษาบัญชี การเงิน ภาษีอากร และอื่นๆ โปรดกรอกรายละเอียดการสมัครงานให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา และนัดหมายสัมภาษณ์เข้าร่วมงานกับเรา

กรุณากรอกข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคล
 • * ชื่อ :
 • * นามสกุล :
 • เพศ : ชาย หญิง
 • อายุ:
 • * ตำแหน่งงานที่สมัคร :
 • * เงินเดือนที่ต้องการ :
 • สถานภาพ :
 • บุตร : คน
 • ส่วนสูง : ซ.ม.
 • น้ำหนัก : ก.ก.
ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้สะดวก)
 • บ้านเลขที่ :
 • ถนน :
 • แขวง :
 • เขต :
 • จังหวัด :
 • โทรศัพท์ (บ้าน) :
 • โทรศัพท์ (มือถือ) :
 • * อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา (ล่าสุด)
 • วุฒิการศึกษา :
 • สถาบันการศึกษา :
 • สาขา :
ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)
 • บริษัท :
 • ตำแหน่งงาน :
 • รายละเอียดงานที่ทำ :
 • ระยะเวลาทำงาน : ปี
 • สาเหตุที่ออกจากงาน หรือต้องการเปลี่ยนงาน :
ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ
 • บริษัท :
 • ตำแหน่งงาน :
 • รายละเอียดงานที่ทำ :

หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นมีเพื่อใช้ประโยชน์ในการสมัครงานกับบริษัทเท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่กับบุคคลอื่นแต่อย่างใด