แบบทดสอบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • 1. ข้อใดไม่ถือเป็นหน่วยภาษี (Tax Entity) ประเภทบุคคลธรรมดา
 • บุคคลธรรมดา
 • คณะบุคคล
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ ประกอบด้วยหุ้นส่วนจำนวน 3 คน สามารถหักค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้ เท่าไหร่
 • 30,000
 • 60,000
 • 90,000
 • หักไม่ได้
 • 3. บุคคลธรรมดาต้องนำเงินได้ในปีภาษีมาเสียภาษีเงินได้ ปีภาษี หมายถึงข้อใด
 • 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
 • 1 เมษายน - 31 มีนาคม
 • 1 กรกฎาคม - 30 มิถุนายน
 • 12 เดือนนับจากเดือนที่เริ่มทำธุรกิจ
 • 4. นายรวย มีเงินได้ประเภทเงินเดือนเพียงอย่างเดียว จะหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้อย่างไร
 • หัก รายจ่ายเป็นการเหมา 40 %
 • หัก รายจ่ายเป็นการเหมา 40 % แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
 • หัก รายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร
 • หักไม่ได้
 • 5. นายรวย มีบุตร 4 คน เรียนในประเทศไทย 2 คน จะสามารถหักค่าลดหย่อนได้จำนวนเท่าใด
 • หักได้คนละ 15,000 บาท
 • หักได้คนละ 17,000 บาท
 • หักได้เพียง 2 คน ๆ ละ 17,000
 • หักได้ 17,000 จำนวน 2 คน และ 15,000 จำนวน 1 คน
 • 6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง นายรวยได้รับเงินปันผล จำนวน 500,000 บาท จากบริษัทจำกัดไทย
 • เลือกนำหรือไม่นำมารวมกับเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษีได้
 • ต้องนำมารวมกับเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษี
 • ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%
 • ข้อ 1 และ 3 ถูก