ความรู้ทางด้านมาตรฐานบัญชี

 • 1. พ.ร.บ. การบัญชี กำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการบัญชีอย่างไร
 • 3 ปี
 • 5 ปี
 • 7 ปี
 • 10 ปี
 • 2. ธุรกิจใดไม่ใช่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 • บริษัท รวยไม่รู้จบ จำกัด
 • ธ.กรุงเทพ จก. (มหาชน)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสีฟ้า
 • มูลนิธิกู้ภัยนพเกล้า
 • 3. ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นหน่วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะต้องจัดทำบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชีและ/หรือประมวลรัษฎากรหรือไม่ อย่างไร
 • ต้องจัดทำ
 • ไม่ต้องจัดทำ
 • จัดทำหรือไม่ก็ได้
 • ข้อ ก. และ ค. ถูก
 • 4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องส่งงบการเงิน และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ให้กับหน่วยงานใด
 • กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร
 • กระทรวงพาณิชย์
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงพาณิชย์ และสภาวิชาชีพบัญชี
 • 5. งบการเงินที่สมบูรณ์ประกอบด้วยงบอะไรบ้าง
 • งบดุล งบกำไรขาดทุน นโยบายบัญชี
 • งบดุล งบกำไรขาดทุน นโยบายบัญชี หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
 • งบดุล งบกำไรขาดทุน นโยบายบัญชี งบกระแส เงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด นโยบาย บัญชี หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • 6. ข้อใดเป็นหนี้สินหมุนเวียนของกิจการ
 • หุ้นกู้
 • เงินเบิกเกินบัญชี
 • เงินกู้ยืมระยะยาว
 • เงินกู้ยืมโดยมีจำนอง
 • 7. ข้อใดไม่ใช่รายการในโครงสร้างงบดุล
 • เงินสด และเงินฝากธนาคาร
 • ลูกหนี้การค้า
 • ตั๋วเงินจ่าย
 • ต้นทุนสินค้าขาย
 • 8. ตอนสิ้นงวดบัญชี บริษัท รวยไม่รู้จบ จำกัด มียอดเงินฝาก 42,000 บาท มีสินทรัพย์อื่นๆ 10,000 บาท และมีเจ้าหนี้ทั้งสิ้น 22,000 บาท ส่วนของเจ้าของ(ทุน)ของบริษัทนี้ควรเป็นเท่าใด
 • 30,000 บาท
 • 32,000 บาท
 • 52,000 บาท
 • 74,000 บาท
 • 9. ธุรกิจผลิตกรรมมีวัตถุดิบคงเหลือต้นปี 100,000 บาท ซื้อระหว่างปี 500,000 บาท และวัตถุดิบคงเหลือสิ้นปี 80,000 บาท จงคำนวณหาวัตถุดิบใช้ไป
 • 420,000 บาท
 • 520,000 บาท
 • 600,000 บาท
 • 680,000 บาท
 • 10. การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญวิธีใดที่ไม่พิจารณาจากยอดยกมาของบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 • วิธีร้อยละของยอดขายสุทธิ
 • วิธีร้อยละของยอดขายเชื่อ
 • วิธีร้อยละของยอดขายรวม
 • ถูกทุกข้อ