ภาษีห้างหุ้นส่วนจำกัด

กรณีคนที่มีรายได้สูงมาก จนเสียภาษี 30 - 37% มีคนมารับจ้าง และให้คำปรึกษาว่าให้จดทะเบียนเป็น หจก. แล้วจะเสียภาษีน้อยลง

 

คำถาม

1.             จริงหรือไม่คะ

2.             อัตราภาษีเท่าไหร่คะ

3.             กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีกฎหมายอ่ะไรบ้าง จะไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะ

4.             สามารถนำค่าใช้จ่าย หรือค่าลดหย่อนใดๆ มาหักได้เหมือนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่คะ

5.             ถ้าทำในช่วงนี้มีสิทธิโดนพี่สรรพากรตรวจจับปรับประหารว่ายื่นภาษีเป็นเท็จหรือไม่คะ

6.             คนทำไม่ได้บอกวิธีการทำแสดงว่าเค้าจะนำรายได้แตกกระจายเป็นหลายๆ กองเพื่อให้เสียภาษีในฐานที่ลดลง ใช่หรือไม่คะ

 

จริงใจ

 

เรียน  คุณจริงใจ

 

                ประเด็นที่สอบถามมาขอให้ความเห็น เพื่อนำไปใช้ประกอจการพิจารณาตัดสินใจดังนี้

 

1.     กรณีคำถามว่าการทำธุรกิจในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด จะเสียภาษีน้อยกว่าบุคคลธรรมดาหรือไม่ หากพิจารณาจากกำไรสุทธิ หรือเงินได้พึงประเมินสุทธิที่เท่ากัน พอจะตอบได้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเสียภาษีต่ำกว่า ซึ่งพอจะสรุปภาระภาษีให้เห็นภาพได้ดังนี้

รูปแบบธุรกิจ

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

ข้อดี

ข้อเสีย

ข้อดี

ข้อเสีย

อัตราภาษี

-  บุคคลธรรมดา

   10%-35%

-    นิติบุคคล 15% - 20%

ช่วงเงินได้สุทธิต่ำกว่า 1 ล้านบาท จะเสียภาษีต่ำกว่านิติบุคคล

ช่วงเงินได้สุทธิที่เกิน 1 ล้านบาท ต้องเสียภาษี 30% - 35%  (จึงไม่เหมาะสมกับกิจการขนาดใหญ่)

กิจการขนาดใหญ่ ๆ จะมีเพดานภาษีสูงสุดเพียงไม่เกิน  20 %

(รอการเปลี่ยนแปลงหลังสิ้นสุดปี 2558)

-

การหักต้นทุน และค่าใช้จ่าย

เลือกหักรายจ่ายได้ 2 วิธีคือ

-     หักรายจ่ายตามความจำเป็น และสมควร

-     หักรายจ่ายเป็นการเหมา ซึ่งสะดวกและง่ายสำหรับผู้ประกอบการ

กรณีเลือกหักรายจ่ายตามความจำเป็น และสมควร ต้องมีเอกสารใบเสร็จรับเงิน

-

ต้องมีเอกสาร ใบเสร็จ รับเงิน ประกอบการบันทึก บัญชีรายจ่าย ถ้าไม่มีใบเสร็จรับเงิน ก็หักรายจ่ายไม่ได้

 

 

กรณีดำเนินธุรกิจขาดทุน

-

ขาดทุนก็ยังต้องเสียภาษีในอัตรา 0.5% ของรายรับ

-     ขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี

-     สามารถนำผลขาดทุนไปหักในปีที่มีกำไรได้แต่ไม่เกิน 5  ปี

-

ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น

-

รับผิดไม่จำกัดจำนวนและผูกพันถึงทรัพย์สินส่วนตัวด้วย

รับผิดจำกัดเพียงไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ค้างชำระ

-

ระบบบัญชี

ต้องทำบัญชีรายรับ -รายจ่าย

-

-

ต้องจัดทำบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี และต้องยื่นงบการเงิน

 

2.     หากจะสอบถามถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ต้องตอบว่ามีมากมายหลายหลาก แต่หลักๆ ให้ไปดูได้จากมาตรา 40 – 48 และมาตรา 65, 65 ทวิ และ 65 ตรี รวมถึงพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี ซึ่งสามารถเข้าไปค้นหาได้จากประมวลรัษฎากร

3.     การประกอบธุรกิจในรูปห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถนำรายได้ หักด้วยรายจ่ายที่เกิดขึ้น และเกี่ยวข้องกับกิจการ เพื่อนำกำไรสุทธิมาคำนวณภาษีเงินได้ แต่ไม่สามารถนำค่าลดหย่อนมาหักได้ เพราะนิติบุคคลเป็นเพียงบุคคลสมมติเท่านั้น

4.     กรณีจัดตั้งเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงต้องทำธุรกิจในห้างหุ้นส่วนจำกัดจริงๆ เพราะวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งห้างฯ น่าจะตั้งขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจแทนบุคคลฯ เพื่อลดภาระภาษีให้น้อยลง การทำธุรกิจของบุคคลธรรมดาจึงควรยกเลิกไปจึงควรเป็นการดำเนินธุรกิจจริงๆ ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาเวลาถูกตรวจสอบ

5.       กรณีหากให้ประเมิน น่าจะเป็นการจัดตั้งห้างฯ เพื่อนำมาประกอบธุรกิจแทนบุคคล ไม่น่าจะเป็นการกระจายฐานรายได้ออกไป หากให้ชัดเจนคงต้องสอบถามกับผู้แนะนำโดยตรง เพื่อให้เห็นภาพตรงกันจะเหมาะสมกว่า

 

ด้วยรัก

นายภาษี

 

 

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com