ที่ว่าง...(22)แบ่งปัน#1

มาแบบต่อเนื่องจากคำถามที่แล้ว เมื่อปันผลเสร็จคุณลูกค้าก็ต้องการจะลดทุนแล้วต้องทำอย่างไร มาดูกันคะ

การลดทุน (Capital Reduction)  คือการที่บริษัทมีเงินทุนมากเกินไป  ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ หรือบริษัทประสบภาวะขาดทุนจนไม่สามารถลบล้างขาดทุนได้  จึงต้องลดทุนจดทะเบียนลง  เพื่อคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีมากเกินไปหรือลดทดเพื่อล้างผลขาดทุนสะสม


หลักเกณฑ์ ในการลดทุน

1.ประกาศเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติพิเศษลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

3. มติพิเศษลดทุน ต้องไม่เกิน 3 ใน 4 ของทุนจดทะเบียน เช่นทุนจดทะเบียนเดิม 180 ล้านบาท สามารถลดทุนได้สูงสดคือ 135 ล้านบาท เหลือทุนจดทะเบียนหลังลดทุนไม่น้อยกว่า 45 ล้าบาท  แต่บริษัทฯ สามารถทำการลดทุนครั้งใหม่ได้ เพื่อให้ได้ทุนจดทะเบียนตามที่ต้องการ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

4. บริษัทจะลดทุนด้วยลดมูลค่าหุ้น (มูลค่าหุ้นห้ามต่ำกว่า 5 บาท) หรือลดจำนวนหุ้นก็ได้

5. บริษัทฯ จะต้องทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนี้ทุกราย เพื่อให้ส่งคำคัดค้านในการลดทุนภายใน 3 เดือน นับแต่วันแจ้ง เมื่อพ้นกำหนด 3 เดือนแล้วไม่มีการคัดค้านการลดทุนก็ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนได้

6. ต้องนำมติพิเศษการลดทุนนี้ไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับตั้งแต่ลงมติลดทุน

7. ต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 7 ครั้ง


ผลกระทางด้านภาษี

         หากกิจการลดทุน และจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้น โดยมีกำไรสะสม และสำรองตามกฎหมายมากกว่า ทุนจดทะเบียนส่วนที่ลด จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 40

         มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนั้น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด

         (ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่กันไว้รวมกัน

  เพื่อลดประเด็นประเมินเงินได้เพื่อเสียภาษี จึงต้องจ่ายเงินปันผลให้มากที่สุด ก่อนทำการลดทุนจดทะเบียนตามที่นำเสนอ

                                                                                                                                                                                                   ต้วมเตี้ยม

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com