ค่ารับรอง

 สวัสดีค่ะทุกคน จำเจ้าเหม่งคนนี้กันได้ไหมเอ่ย หรือว่าลืมกันไปหมดแล้วน้า วันนี้เจ้าเหม่งตั้งใจว่าจะชวนทุกคนมาพูดคุยกันในเรื่องของค่ารับรองกันค่ะ ว่าจริงๆ แล้วบริษัทต่างๆสามารถมีค่าใช้จ่ายเป็นค่ารับรองได้เท่าไหร่กันแน่ ไหนๆก็ไหนๆล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ

          ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น จะถือเป็นค่ารับรองได้นั้นต้องเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการอันจำเป็นตามธรรมเนียมหรือประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และบุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการต้องมิใช่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เว้นแต่ลูกจ้างดังกล่าวจะมีหน้าที่เข้าร่วมในการรับรองหรือการบริการนั้นด้วย

          ค่ารับรอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.      ค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการบริการที่จะอำนวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา เป็นต้น

2.      ค่ารับรองที่เป็นค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการไม่เกินคนละ 2,000.00 บาท ในแต่ละคราวที่มีการรับรองหรือการบริการ”

          โดยแต่ละบริษัทจะมีจำนวนเงินค่ารับรองและค่าบริการที่สามารถให้นำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินยอดรายได้หรือยอดขายที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายใดๆ ในรอบระยะเวลาบัญชีหรือของจำนวนเงินทุนที่ได้รับชำระแล้วถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ทั้งนี้รายจ่ายที่จะนำมาหักได้จะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

          ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องมีกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติหรือสั่งจ่ายค่ารับรอง หรือค่าบริการนั้นด้วย และต้องมีใบรับหรือหลักฐานของผู้รับสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่ารับรองหรือเป็นค่าบริการเว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับเงินไม่มีหน้าที่ต้องออกใบรับตามประมวลรัษฎากร

          ท้ายนี้เจ้าเหม่งหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องค่ารับรองกันมากขึ้นนะค่ะ อย่างไรก่อนจะใช้ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ารับรองก็อย่าลืมคำนวณกันก่อนนะค่ะ ว่ายอดเกินจากที่สามารถใช้ได้หรือเปล่า และข้อสำคัญนะค่ะ อย่าเอาภาษีซื้อจากค่ารับรองมาใช้กันนะค่ะ ไม่อย่างนั้นระวังกรมสรรพากรจะไปหานะค่ะ แล้วจะหาว่าเจ้าเหม่งไม่เตือนไม่ได้นะค่ะ อย่างไรวันนี้เจ้าเหม่งขอลาทุกคนไปก่อนนะค่ะ แล้วไว้พบกันใหม่ค่ะ บายๆค่ะ แล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะค่ะ 

                                                                                                                                                                                            เจ้าเหม่ง                                                                                                                                                                                                  

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com