การยื่นเสียภาษีจากการขายที่ดิน

กราบเรียนนายภาษี

 

 ดิฉันมีข้อสงสัยกรณีซื้อขายที่ดิน  เจ้าของที่ดินมีร้านค้าเป็นของตัวเอง  และได้ขายที่ไปได้เงินมา  20 ล้าน หรือมากกว่านั้นภายในปีภาษี  อยากทราบว่า  เจ้าของที่จะต้องนำเงินรายได้นี้มาคำนวณภาษีอีกหรือไม่  และปฏิบัติอย่างไรคะ  ขอทราบรายละเอียดทั้งหมดด้วยนะคะ

    

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

จริงใจ

 

เรียน  คุณจริงใจ

 

จากข้อมูลรายละเอียดมีค่อนข้างน้อย แต่ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจดังนี้

 

1.       การขายที่ดินที่ได้มาโดยมรดก ได้มาโดยการให้ และได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร สามารถเลือกที่จะนำรายได้จากการขายดังกล่าวมารวมคำนวณภาษี หรือเลือกไม่นำมารวมคำนวณภาษีก็ได้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 100/2543 ข้อ 7

ข้อ 7  ผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6 จะเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ตามมาตรา 48(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากรได้ ดังนี้

(1) เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดย มิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ซึ่งได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย นำส่งไว้แล้ว

(2) เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร แต่ได้ยื่นรายการแสดงเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าว และคำนวณภาษีโดยหักค่า ใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร โดยจำนวนภาษีที่คำนวณได้ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาขาย และเมื่อนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามข้อ 6 มาหักออกแล้วมีภาษีที่ชำระไว้เกิน ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอคืนภาษี

 

เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึง เงินได้จาก การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะเป็น การขายอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 ซึ่งได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามข้อ 6 ไว้แล้ว

 

2.       การขายที่ดินที่ได้มาโดยมุ่งค้าหากำไร จะต้องนำเงินได้มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีประจำปี ข้อ 9

ข้อ 9  ผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา โดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ซึ่งได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งไว้ตามข้อ 6 ต้องนำเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มา รวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นตามมาตรา 48(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องคำนวณ หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร

 

          กรณีตามคำถามจึงต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าที่ดินดังกล่าวได้มาอย่างไร หากได้มาโดยมรดก, จากการให้ หรือได้มาจากการซื้อแต่ไม่มุ่งในทางการค้า จะเลือกไม่นำมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีประจำปีก็ได้ หากเลือกที่จะไม่ยื่นก็ไม่ต้องดำเนินการอย่างไร เวลาที่ไปโอนกรรมสิทธิ์ กรมที่ดินจะทำหน้าที่คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย, ค่าธรรมเนียมโอน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้เก็บหลักฐานไว้ให้ครบถ้วน

 

ด้วยรัก

นายภาษี

 

 

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com