การยื่นเสียภาษีจากการขายที่ดิน

กราบเรียนนายภาษี

 

 ดิฉันมีข้อสงสัยกรณีซื้อขายที่ดิน  เจ้าของที่ดินมีร้านค้าเป็นของตัวเอง  และได้ขายที่ไปได้เงินมา  20 ล้าน หรือมากกว่านั้นภายในปีภาษี  อยากทราบว่า  เจ้าของที่จะต้องนำเงินรายได้นี้มาคำนวณภาษีอีกหรือไม่  และปฏิบัติอย่างไรคะ  ขอทราบรายละเอียดทั้งหมดด้วยนะคะ

    

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

จริงใจ

 

เรียน  คุณจริงใจ

 

จากข้อมูลรายละเอียดมีค่อนข้างน้อย แต่ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจดังนี้

 

1.       การขายที่ดินที่ได้มาโดยมรดก ได้มาโดยการให้ และได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร สามารถเลือกที่จะนำรายได้จากการขายดังกล่าวมารวมคำนวณภาษี หรือเลือกไม่นำมารวมคำนวณภาษีก็ได้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 100/2543 ข้อ 7

ข้อ 7  ผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6 จะเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ตามมาตรา 48(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากรได้ ดังนี้

(1) เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดย มิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ซึ่งได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย นำส่งไว้แล้ว

(2) เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร แต่ได้ยื่นรายการแสดงเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าว และคำนวณภาษีโดยหักค่า ใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร โดยจำนวนภาษีที่คำนวณได้ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาขาย และเมื่อนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามข้อ 6 มาหักออกแล้วมีภาษีที่ชำระไว้เกิน ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอคืนภาษี

 

เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึง เงินได้จาก การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะเป็น การขายอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 ซึ่งได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามข้อ 6 ไว้แล้ว

 

2.       การขายที่ดินที่ได้มาโดยมุ่งค้าหากำไร จะต้องนำเงินได้มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีประจำปี ข้อ 9

ข้อ 9  ผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา โดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ซึ่งได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งไว้ตามข้อ 6 ต้องนำเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มา รวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นตามมาตรา 48(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องคำนวณ หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร

 

          กรณีตามคำถามจึงต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าที่ดินดังกล่าวได้มาอย่างไร หากได้มาโดยมรดก, จากการให้ หรือได้มาจากการซื้อแต่ไม่มุ่งในทางการค้า จะเลือกไม่นำมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีประจำปีก็ได้ หากเลือกที่จะไม่ยื่นก็ไม่ต้องดำเนินการอย่างไร เวลาที่ไปโอนกรรมสิทธิ์ กรมที่ดินจะทำหน้าที่คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย, ค่าธรรมเนียมโอน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้เก็บหลักฐานไว้ให้ครบถ้วน

 

ด้วยรัก

นายภาษี