ภาษีขายคอนโดอัตราก้าวหน้า

งง กับการคิดขั้นภาษีก้าวหน้า กรณีขายคอนโดค่ะ ถ้าขายราคา 5,400,000 จะเสียภาษีกี่ขั้น แบบใดบ้าง เหมือนว่า 150,000 ไม่ต้องเสีย เราหักออกไปแล้ว ที่เหลือคิดแบบไหนค่ะ ดูตัวอย่างแล้วยังไม่เข้าใจเลยค่ะ กรณาตอบด้วย จักเป็นพระคุณมากค่ะ เพราะถามมา สามคน ตัวเลขไม่เหมือนกันเลยนะค่ะ

 

จักเป็นพระคุณมากค่ะ

สุดา

 

เรียน  คุณสุดา

 

                ประเด็นที่งง...เอ๊ย สอบถามมาอธิบายแบบนี้

 

1.     การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องนำรายได้จากการขายหักด้วยรายจ่ายเป็นการเหมาตามอัตราที่กำหนดก่อน

2.      เมื่อได้เงินได้พึงประเมินสุทธิจากการขาย จึงจะคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราก้าวหน้า

3.     การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน จะคำนวณตามอัตราขั้นก้าวหน้า 5 – 35% โดยไม่ยกเว้น 150,000 บาท

4.     กรณียกเว้น 150,000 บาท จะใช้เฉพาะการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ประจำปี (ภงด. 90, 91)

5.     สำหรับอัตราภาษีก้าวหน้า แบ่งเป็น 2 ส่วน สรุปได้ดังนี้


อัตราภาษีสำหรับยื่นเสียภาษีประจำปี

เงินได้สุทธิ

ช่วงเงินได้สุทธิ

แต่ละขั้น

อัตราภาษี

ร้อยละ

ภาษีแต่ละขั้น

เงินได้สุทธิ

ภาษีสะสม

สูงสุดของขั้น

1 - 150,000

150,000*

ได้รับยกเว้น

-

-

150,001 - 300,000

150,000

5

7,500

7,500

300,001 – 500,000

200,000

10

20,000

27,500

500,001 - 750,000

250,000

15

37,500

65,000

750,001 – 1,000,000

250,000

20

50,000

115,000

1,000,001 - 2,000,000

1,000,000

25

250,000

365,000

2,000,001 – 4,000,000

2,000,000

30

600,000

965,000

4,000,001 บาทขึ้นไป

ไม่มีเพดาน

35

 

 

 

อัตราภาษีสำหรับคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่กรมที่ดิน ใช้เหมือนข้างต้น แต่ไม่ได้รับยกเว้น 150,000 บาทแรก ต้องเสียภาษีอัตรา 5% แต่ปัจจุบัน กรมที่ดินยังไม่ได้ใช้อัตราภาษีใหม่ของกรมสรรพากร 7 ขั้น ยังคงใช้อัตราเดิม 5 ขั้น หากโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินในช่วงนี้ จะต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราดังนี้ (จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงของกรมที่ดิน)


อัตราภาษีสำหรับการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรมที่ดิน (ณ ปัจจุบัน)

เงินได้สุทธิ

ช่วงเงินได้สุทธิ

แต่ละขั้น

อัตราภาษี

ร้อยละ

ภาษีแต่ละขั้น

เงินได้สุทธิ

ภาษีสะสม

สูงสุดของขั้น

1 - 150,000

150,000

5

7,500-

7,500

150,001 - 500,000

350,000

10

35,000

42,500

500,001 – 1,000,000

500,000

20

100,000

142,500

1,00,001 – 4,000,000

3,000,000

30

900,000

1,042,500

4,000,001 บาทขึ้นไป

ไม่มีเพดาน

37

 

 

 

สำหรับการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกรมที่ดิน ให้แยกเงินได้เป็นส่วน ๆ ตามตารางอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกรมที่ดิน เช่น หากมีเงินกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 5.4 ล้านบาทตามตัวอย่าง ให้แบ่ง 5.4 ล้านบาทเป็นส่วน ๆ ตามตาราง และคำนวณภาษีไป เช่น

 

ส่วนที่ 1 จำนวน 150,000 บาท นำมาคำนวณภาษีอัตรา 5%    

ส่วนที่ 2 จำนวน 350,000 บาท นำมาคำนวณภาษีอัตรา 10%

ส่วนที่ 3 จำนวน 500,000 บาท  นำมาคำนวณภาษีอัตรา 20%

ส่วนที่ 4 จำนวน 3,000,000 บาท นำมาคำนวณภาษีอัตรา 30%

ส่วนที่ 5 จำนวน 1,400,000 บาท นำมาคำนวณภาษีอัตรา 37%

 

รวมเงินได้ที่นำมารวมคำนวณภาษีทั้งหมดคือ 37%

 

แต่เมื่อนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเสียภาษีประจำปี จะใช้อัตราภาษีใหม่ 7 ขั้น และได้รับยกเว้น 150,000 บาทแรก มาคำนวณ โดยวิธีการคำนวณเหมือนกัน

 

หวังว่าจะเป็นประโยชน์

 

ด้วยรัก

นายภาษี