ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เรียน  นายภาษี

         ปกติทางบริษัทได้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ ผู้รับเหมาทุกครั้ง 3% ในปี 2554  มีผู้รับเหมาหนึ่งรายโดน สรรพากรเรียกให้ไปจ่ายภาษีเนื่องจากมีรายได้จากบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท   มีคำถามดังนี้

<!--[if !supportLists]-->1.ส่วนแรกก็คืออาจโดนค่าปรับเนื่องจากยอดเงินเกิน 1,800,000 เลยโดนปรับเรื่อง Vat

<!--[if !supportLists]-->2.ส่วนที่สองอาจโดนเรื่องภาษีปลายปี ที่เกินยอดหัก ณ ที่จ่ายเอาไว้

<!--[if !supportLists]-->3.ไม่ทราบว่า ถ้าให้ผรมรายนี้ ตอบสรรพากรให้ประเมินเป็น ผรม ที่หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 70% เพื่อลดภาระเรื่องภาษีได้หรือไม่

<!--[if !supportLists]-->4.แล้วจะมีผลกระทบอย่างไร แล้วจะช่วยให้เค้าเสียภาษีน้อยที่สุดได้อย่างไร
หมายเหตุ ผู้รับเหมารายนี้ ได้ออกจากบริษัทในปลายปี 54 ไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

แสนดี

                                                                           

เรียน  คุณแสนดี

       ประเด็นดังกล่าวจะมีผลกระทบเรื่อง

<!--[if !supportLists]-->1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้จากการรับจ้างก่อสร้างสามารถพิจารณาได้เป็น 2 ประเภทคือ

<!--[if !supportLists]-->1.1.เงินได้จากการรับทำงานให้ มาตรา 40 (2) ซึ่งหักรายจ่ายได้เป็นการเหมา 40% ไม่เกิน 60,000 บาท

<!--[if !supportLists]-->1.2.เงินได้จากการรับเหมา มาตรา 40 (7) หักรายจ่ายได้เป็นการเหมา 70 %

ผู้รับเหมาต้องชี้แจงรายละเอียดการทำงานให้ชัดเจนว่าเป็น งานรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ผู้รับเหมารับผิดชอบทั้งในส่วนของการจัดหาคนงาน, จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ (บางส่วน) จะเข้าเงื่อนไขเป็นเงินได้จากการรับเหมาตามมาตรา 40 (7) หักรายจ่ายเหมาได้อัตรา 70 %

<!--[if !supportLists]-->2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อฐานรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนี้จะถูกประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งชำระเบี้ยปรับค่อนข้างมาตรา 89 ให้ผู้มีหน้าที่เสภาษี หรือบุคคลตามมาตรา 86/13 เสียเบี้ยปรับในกรณีและตามอัตราดังต่อไปนี

(1) ประกอบกิจการโดยมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85 หรือมาตรา 85/1 หรือประกอบกิจการเมื่อถูกสั่งเพิกถอนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/17 แล้ว ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียในเดือนภาษี ตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว หรือเป็นเงินหนึ่งพันบาทต่อเดือนภาษีแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า

(2) มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลา ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งในเดือนภาษี

(3) เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (2) และ (7) มีอัตราหักรายจ่ายที่ต่างกัน ทำให้ภาระภาษีจากการประเมินทั้งสองกรณีต่างกันดังนี้

 

มาตรา 40 (2)

มาตรา 40 (7)

รายได้พึงประเมิน

2,400,000.00

2,400,000.00

หัก ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา

60,000.00

1,680,000.00

รายได้ก่อนหักค่าลดหย่อน

2,340,000.00

720,000.00

หัก  ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้

30,000.00

30,000.00

เงินได้พึงประเมินสุทธิ

2,310,000.00

690,000.00

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(1 - 150,000) ยกเว้น

(150,001 – 500,000) อัตรา 10 %

(500,001 – 1,000,000) อัตรา 20 %

(1,000,001 – 4,000,000) อัตรา 30 %

(4,000,001 เป็นต้นไป อัตรา 37 %

448,000.00

58,000.00

หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

72,000.00

72,000.00

ภาษีที่ต้องชำระเพิ่ม (ขอคืน)

376,000.00

(14,000.00)

บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม (2.4 – 1.8) ) 7%

42,000.00

42,000.00

บวก เบี้ยปรับกรณีไม่ยื่นแบบ ชำระภาษี (2 เท่า)

84,000.00

84,000.00

รวมภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น

502,000.00

126,000.00

หมายเหตุ  ภาระภาษีข้างต้นยังไม่รวมเงินเพิ่ม 1.5 % ต่อเดือน และภาษีเงินได้ที่ชำระเกินต้องขอคืนแยกต่างหาก

หากสามารถชี้แจงให้เข้าใจตรงกันว่า เงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้จากการรับเหมา มาตรา 40 (7) จะทำให้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลดลงตามที่แสดงข้างต้น สำหรับกรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจจะต้องเจรจากับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยพิจารณาลดหย่อนเบี้ยปรับให้ได้ 40 – 50 % ตามแต่กรณีเป็นแนวทางที่น่าจะเจรจาได้ เพราะเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการลดเบี้ยปรับหากเห็นว่าผู้ประกอบการไม่ได้จงใจหลีกเลี่ยงภาษี

หวังว่าคำตอบจะเป็นประโยชน์

ด้วยรัก

นายภาษี

 

 

 

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com