2 เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล

หน้าที่หนึ่งที่ต้องทำเมื่อมีเงินได้คือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ประกอบการมีหน้าที่สำคัญคือ จัดทำงบการเงิน และยื่นแบบฯ ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด พอเป็นแบบนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เลยเข้าใจไปว่าหากไม่มีรายได้ ก็ไม่ต้องทำงบฯ ไม่ต้องยื่นแบบ หรืออาจจะเข้าไปว่าต้องยื่นแบบฯ เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

1. การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อชำระภาษี ครั้งที่ 1

ในความเป็นจริงเมื่อเราเริ่มดำเนินธุรกิจในนามนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้ในปีไหนก็ตาม ผู้ประกอบการยังคงมีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงิน และยื่นแบบฯ ภาษี โดยในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลและชำระภาษี จะต้อจัดทำปีละ 2 ครั้ง


ครั้งที่ 1 ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งปี โดยมีหลักเกณฑ์สรุปดังนี้

-ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งปี ภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นรอบ 6 เดือน

-การจัดทำแบบฯ และยื่นเสียภาษีครึ่งปี สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

-ใช้รายได้ ต้นทุน และกำไรที่เกิดขึ้นจริง 6 เดือน มาคำนวณภาษีเงินได้ เรียกว่า ยื่นแบบฯ ครึ่งปีจากกำไร(ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจริง 6 เดือน

-ประมาณการรายได้ ต้นทุน และกำไร ทั้งปี เพื่อนำมาชำระภาษีครึ่งปี เรียกว่า ยื่นแบบฯ จากประมาณการกำไร(ขาดทุน) สุทธิ ครึ่งปี

-คำนวณภาษีเงินได้จากกำไรจริง หรือประมาณการกำไร

-นำภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ระหว่างเดือน 1 - 6 มาหักออก

 

-ชำระภาษีเพิ่มเติม กรณีภาษีที่คำนวณจากกำไรจริงหรือประมาณการกำไร มากกว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เรียกได้ว่า ชอบแบบไหน ก็เลือกแบบนั้น แต่พอจะสรุปแนวทางให้ใช้ประกอบการตัดสินใจได้ดังนี้


การยื่นแบบฯ ครึ่งปีจากกำไร(สุทธิ) ที่เกิดขึ้นจริง 6 เดือน

-เป็นการเสียภาษีจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงครึ่งปี ทำให้ไม่ต้องชำระเงินเพิ่มกรณีประมาณการขาดไปเกิน 25 %

-ต้องจัดทำงบการเงินแสดงรายการกำไรสุทธิจริง 6 เดือน โดยต้องมีผู้สอบบัญชีสอบทาน เพื่อยื่นนำส่งพร้อมแบบฯ ทำให้มีต้นทุนในการยื่นแบบฯ เพิ่ม


การยื่นแบบฯ ครึ่งปีจากประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี

เป็นการประมาณการกำไรสุทธิ จึงไม่ต้องจัดทำงบการเงินเพื่อยื่นนำส่งพร้อมแบบฯ

หากกำไรสุทธิจริงสูงกว่าประมาณการกำไร เกินกว่า 25 % จะต้องชำระเงินเพิ่ม 20% จากประมาณการกำไรขาดไปเกิน 25% (มาตรา 67 ตรี)            

 


2. การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อชำระภาษี ครั้งที่ 2

ครบ 12 เดือนเมื่อไหร่ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภงด. 50 โดยรวบรวมรายได้ ต้นทุน และกำไรที่เกิดขึ้นจริงมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีวิธีการสรุปดังนี้


-ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชี 12 เดือน (มาตรา 68)

-คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล จากกำไร(ขาดทุน)สุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

-นำภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำระไว้ตอนยื่นแบบครึ่งปีมาหักออก

-นำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ถูกหักไว้ตลอดปีภาษีมาหักออก

-ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมกรณีภาษีที่คำนวณจากกำไร 12 เดือน มากกว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีที่ชำระไว้ครึ่งปี

-ขอคืนภาษี กรณีชำระภาษีที่คำนวณจากกำไร 12 เดือน น้อยกว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีที่ชำระไว้ครึ่งปี


จะเลือกแบบไหน หรือวิธีไหนไม่ว่ากัน สำคัญอย่าลืมยื่น เพราะโทษถึงประหาร เอ๊ย โทษถึงปรับ เสียใจไม่พอ ยังต้องเสียดายเงินอีกต่างหาก


ด้วยรัก

มือปราบภาษี


ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่

คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com
Facebook คลิ๊ก : https://www.facebook.com/msgconsultant/

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com